Stadgar för Polisens Musikkår Region Syd

Stadgar för

POLISENS MUSIKKÅR REGION SYD

Fastställda vid årsmötet den 27 februari 2003.

§ 1
Musikkårens ändamål är att samla musikintresserade främst inom Polismyndigheten i Skåne, i fortsättningen nämnd myndigheten, för att genom musikutövning sprida trevnad såväl inom som utom myndigheten samt i mån av möjligheter verka för ytter­ligare musikalisk förkovran hos medlemmarna.

§ 2
Medlemskap i musikkåren beviljas den, som önskar främja musikverksamheten inom myndigheten och som godkänner dess stadgar. Medlemskapet kan vara såväl aktivt som passivt.

Styrelsen kan som aktiv medlem anta den som besitter någon färdighet i utövandet av instrumentalmusik eller förklarar sig villig att förvärva sådan färdighet.

§ 3
Musikkåren håller sitt ordinarie årsmöte i februari. Årsmötet beslutar om den årliga medlemsavgiften. Styrelsen sammanträder minst en gång per halvår. Styrelsen kan utlysa extra medlemsmöte. Kallelse till sådant möte ska ske minst 14 dagar före samman­komsten.

§4
Eventuella tvister inom musikkåren avgörs av styrelsen.

§5
Varje medlem har rätt att komma med motioner inom musikkåren. Styrelsen ska ha mottagit motionen minst åtta dagar före årsmöte, medlemsmöte eller styrelse­samman­träde där motionen skall behandlas.

§ 6
Musikkåren utser ordförande, som väljs vid varje årsmöte. Musikkåren utser fyra styrelseledamöter och två suppleanter, alla väljs med en mandatperiod på två år.

Två styrelseledamöter och en suppleant ska stå i tur att avgå varje år. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och materialförvaltare. Musikledaren utses av styrelsen.

Ordförande samt minst tre av styrelseledamöter och suppleanter måste väljas bland aktiva medlemmar.

Styrelsen är beslutmässig när ordföranden och två ledamöter är närvarande.

§ 7
Årsmötet utser två revisorer samt en revisorsuppleant, mandatperiod två år. En revisor ska stå i tur att avgå varje år. Revisorerna ska avge revisionsberättelse vid årsmötet.

§ 8
Årsmötet väljer programråd. Programrådet ska bestå av den musikaliske ledaren samt ytterligare minst två medlemmar.

§ 9
Musikkårens aktiva medlemmar har rösträtt. Medlem kan rösta genom fullmakt. Medlem kan endast företräda en frånvarande medlem.

Alla val sker öppet och avgörs genom enkel majoritet. Val kan, om någon medlem så önskar, ske genom sluten omröstning.

§ 10
Ändring av dessa stadgar kan ske när beslut om detta fattats vid årsmöte samt vid ett extra möte, dock minst sex månader mellan besluten.

§ 11
Musikkåren kan inte upplösas så länge det finns minst 10 medlemmar. Beslut om upplösning fattas vid årsmötet. Om musikkåren upplöses, skall dess tillgångar kvarstå på musikkårens konto och material förvaras under så betryggande former, att verksamheten kan återupptagas.

Malmö den 27 februari 2003.